Opći uvijeti poslovanja sa avio kartama

UVODNE ODREDBE

Na obvezni odnos između putnika i avio prijevoznika od trenutka kupnje avio karte, primjenjuju  se uvjeti, pravila i tarife avio prijevoznika koji vrši prijevoz.
Avio Club Travel d.o.o. je od strane IATA-e ovlašten za prodaju avio karata te djeluje kao agent avio prijevoznika. Avio Club Travel ne preuzima odgovornost za postupanje avio prijevoznika.

ZNAČENJE POJMOVA

AVIO PRIJEVOZNIK – tvrtka koja obavlja prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte u zračnom prometu na temelju avio karata i prtljažnih listova
CIJENA AVIO KARTE – zbroj iznosa (i) tarifa, (ii) pristojbi zračnih luka i ostalih pripadajućih naknada i pristojbi koje naplaćuje neposredno Avio Club Travel (iii) pripadajućeg poreza
ELEKTRONSKA AVIO KARTA (dalje u tekstu: AVIO KARTA– važeći dokument koji putniku daje pravo na prijevoz, izdan ili ovjeren od strane avio prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta
ELEKTRONSKI KUPON – dio putne karte koji sadržava oznaku “valjan za prijevoz” i određena mjesta između kojih putnik ima pravo biti prevezen
IATA – skraćenica od International Air Transport Association – međunarodno udruženje avio prijevoznika
KORISNIK – svaka fizička ili pravna osoba koja na www.avio-club-travel.hr izvrši upit u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnikom se smatra i osoba koja kartu kupuje za drugu osobu.
MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s avio kartom ili prtljažnim listom počinje zračni prijevoz putnika i robe
MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s avio kartom ili prtljažnim listom završava zračni prijevoz putnika i robe
PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska zrakoplova prema redu letenja
PRIGOVOR – pisani zahtjev putnika prema avio prijevozniku ili Avio Club Travel-u.
PUTNIK – fizička osoba koja na temelju avio karte ima pravo na prijevoz zrakoplovom
REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u zrakoplovu za putnike, višak prtljage ili smještajnog kapaciteta za robu
SMJER – pregled tijeka leta obzirom na linije i zračne luke koje su označene na avio karti ili prtljažnom listu
SUMNJIVI DOKUMENT – dokument koji je bio izgubljen, otuđen, krivotvoren, na kojem se očituju znaci nekvalificiranih intervencija ili se smatra nestalim
TARIFA – iznos koji naplaćuje avio prijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenoj klasi prijevoza pod određenim uvjetima na određenoj liniji
TRANSFER – na aviokarti/prtljažnom listu označeno mjesto na kojem putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog avio prijevoznika
TRANZIT – mjesto gdje avio prijevoznik prekida i iz kojeg nastavlja let, a koje nije navedeno na aviokarti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smjer puta
UVJETI AVIO PRIJEVOZNIKA – uvjeti svakog pojedinog avio prijevoznika pod kojima se odvija zračni prijevoz putnika, prtljage i robe
VIŠAK PRTLJAGE – prtljaga koja svojom težinom ili količinom prelazi (i) dozvoljenu težinu prtljage uključenu u cijeni prijevoza, kod težinskog sustava prijevoza tj. (ii) dopušteni broj komada prtljage kod komadnog sustava prijevoza
VIZA – odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko neke države. Vizu u pravilu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci koriste se u svrhu realizacije rezervacije i kupnje avio karte te prosljeđivanja istih avio prijevozniku čija usluga je rezervirana putem CRS-a, kao i financijskim institucijama radi provedbe plaćanja platnim karticama.
Avio Club Travel se obvezuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da primljene podatke neće iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi koja nije osoba avio prijevoznik. Osobni podaci čuvaju se  u bazi podataka, u skladu s mjerodavnim propisima i odlukom Avio Club Travel-a o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Avio Club Travel i ovlaštene osobe obrade obvezuju se čuvati osobne podatke uz obvezu spremanja istih na sigurni medij kojim su ti podaci u najvećoj mogućoj mjeri zaštićeni od neovlaštenog otkrivanja i upotrebe te se obvezuju kontinuirano provoditi odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka kao i poduzeti sve druge mjere, odnosno ispuniti sve druge obveze sukladno odredbama važećih propisa,  osobito Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Korisnik unošenjem podataka o putniku potvrđuje da je od strane putnika ovlašten koristiti njegove podatke u svrhu određenu ovim Općim uvjetima.
Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o podacima koji se na njega odnose te tražiti ispravak istih podataka.

REZERVACIJA I KUPNJA AVIO KARTE

1. IZRADA REZERVACIJE
Prije potvrde rezervacije korisnik je dužan pregledati plan puta što uključuje datume putovanja, plan i vrijeme leta, međuslijetanja, avio prijevoznike, zračne luke (npr. veći gradovi mogu imati više zračnih luka), prijevozna sredstva kojima se odvija dio putovanja, odredbe o prtljazi, ograničenja u odabiru/rezervaciji sjedala te se upoznati s uvjetima tarife.
Za rezervaciju avio karte za posebne kategorije putnika (npr. nepraćena djeca, invalidi, trudnice) te prijevoz životinja i sportske opreme (ski oprema, golf oprema itd.) korisnik treba prethodno kontaktirati Avio Club Travel putem telefona ili elektroničke pošte radi specifičnosti procesa rezervacije takve avio karte.
Prilikom rezervacije avio karte korisnik je dužan posredstvom Avio Club Travel obavijestiti avio prijevoznika o putnikovim zdravstvenim problemima ili stanjima koji bi mogli otežati prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta. U protivnom Avio Club Travel  ne odgovara za moguće poteškoće tijekom leta.

2. VIŠESTRUKE IDENTIČNE REZERVACIJE

U slučaju postojanja višestrukih identičnih rezervacija, avioprijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili kupljene avio karte bez prethodne obavijesti, za što Avio Club Travel ne preuzima odgovornost.

3. PRISTOJBE ZRAČNIH LUKA

Pored cijene avio karte, korisnik je prilikom kupnje avio karte dužan podmiriti i troškove pristojbi zračnih luka. Određene zračne luke pristojbe zaračunavaju na licu mjesta i one nisu obuhvaćene u pristojbama zaračunatim prilikom kupnje avio karte. Avio Club Travel u postupku kupnje avio karte posebno obavještava korisnika o iznosu pristojbi samo za zračne luke čije pristojbe treba uplatiti prilikom kupnje avio karte. Cijene pristojbi podložne su promjenama.

4. PUTNE ISPRAVE
Prije rezervacije avio karte putnik/korisnik je obvezan o vlastitom trošku pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje, koje zahtijevaju mjerodavni propisi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u transferu ili tranzitu.
Avio Club Travel  ima pravo, ali ne i obvezu, provesti kontrolu svih putnih dokumenata.
Avio Club Travel ne odgovora za troškove gubitka ili krađe putnih dokumenata tijekom putovanja. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima zemlje iz koje putuje, u koju putuje te zemalja kroz koje transferira/tranzitira. Avio Club Travel nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela, kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
Avio Club Travel ne odgovara za štetu, troškove i/ili izmaklu dobit koji za korisnika i/ili putnika mogu nastati zbog nepridržavanja navedenih obveza.

5. POTVRDA REZERVACIJE
Korisnik je odgovoran za ispravnost svih podataka koje je upisao prilikom prijave e-mailom te je suglasan i ovlašćuje Avio Club Travel da ga kontaktira putem navedenih podataka.
Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka o putnicima koje je upisao prilikom rezervacije mailom.
Avio Club Travel d.o.o. će korisniku uputiti potvrdu rezervacije na adresu elektroničke pošte ako je korisnik ispravno završio proces rezervacije.
Rezervacija mjesta je za Avio Club Travel  i avio prijevoznika neobvezna dok nije izdana valjana aviokarta. Avio Club Travel  ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne obavijesti ako korisnik ne kupi aviokartu za rezervirano mjesto do roka naznačenog  u potvrdi rezervacije. Rezervacija avio karte ne jamči naznačenu cijenu prijevoza do trenutka kupnje avio karte.

6. AVIO KARTA
Elektronska avio karta izdaje se na ime i prezime putnika i nije prenosiva. Putnik je dužan na zahtjev avio prijevoznika ili drugih nadležnih tijela predočiti važeću avio kartu. Naznačeni kuponi za let, odnosno letovi moraju biti iskorišteni redoslijedom navedenim u avio karti, a u protivnom avio karta postaje nevažeća. Avio karta je vlasništvo avio prijevoznika koji ju je izdao.
Kupljena avio karta valjana je za prijevoz od mjesta polaska, preko dogovorenih tranzitnih i/ili transfernih zračnih luka, do mjesta dolaska navedenih na avio karti, na dane određene na samoj avio karti. Cijena avio karte izračunata je sukladno uvjetima, pravilima i tarifi avio prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na avio karti.
Težina prtljage, koju avio prijevoznik prevozi besplatno, ovisi o vrsti tarife i konačnom odredištu. Za višak prtljage putnik plaća vozarinu odvojeno, sukladno cjeniku avio prijevoznika.
Ako putnik mijenja rutu ili datum putovanja u sporazumu s Avio Club Travel, dostavit će mu se nova cijena avio karte te će putniku biti ostavljena mogućnost prihvata nove cijene ili ostanka pri prijašnjoj ruti putovanja. Avio Club Travel zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu avio karte za putnikovu stvarnu rutu i naplatiti od putnika bilo koju razliku u cijeni između one koju je putnik platio i one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu ili datum putovanja sukladno uvjetima i pravilima koje određuje avio prijevoznik.
Avio prijevoznik neće omogućiti prijevoz osobi koja nema ispravnu aviokartu.
Avio prijevoznik ima pravo uskratiti putniku prijevoz u slučaju da:
a) je predočena avio karta neispravna
b) je podatke na avio karti mijenjao bilo tko osim avio prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta,
c) je avio karta predočena bez važećeg elektronskog kupona,
d) se radi o sumnjivom dokumentu.
Avio karta je valjana za prijevoz u određenom razdoblju ovisno o pravilu tarife, a najduže do godinu dana.
Vrijeme navedeno na avio karti je predviđeno vrijeme odlaska zrakoplova.
Avio prijevoznik može odbiti primiti putnika na let ako se nije pravovremeno registrirao (check in) ili obavio granične i carinske formalnosti.

7. IDENTITET PUTNIKA
Ime i prezime putnika na avio karti mora odgovarati imenu i prezimenu na dokumentu s kojim putuje. Nakon što je avio karta izdana nije moguće naknadno promijeniti ili ispraviti ime i/ili prezime putnika.
Avio karta glasi na ime putnika i neprenosivi je dokument (ne može se prenijeti na drugu osobu).
Osim točnog imena i prezimena putnika, potrebno je unijeti ispravne datume rođenja djece (kao što je navedeno u dokumentu s kojim putuju), kao i za mladež (12-25 godina) radi mogućeg ostvarenja popusta prilikom kupnje avio karata.

8. PLAĆANJE CIJENE AVIO KARTE
Potvrda rezervacije avio karte, koju korisnik primi na adresu elektroničke pošte, potvrđuje uspješno izvršenu rezervaciju. Prijevoz i mjesto nisu zagarantirani sve dok nije u cijelosti izvršena i u Avio Club Travelu primljena uredna uplata za rezerviranu avio kartu.
Nakon potvrde rezervacije, a prije izdavanja avio karte, slijedi proces naplate.
U konačnoj cijeni avio karte prikazane su: cijena leta koja uključuje tarifu prijevoza putnika i njegove prtljage do težine/količine koju određuje avio prijevoznik, pripadajući porezi  i pristojbe u zračnim lukama (ako se iste plaćaju zajedno s avio kartom) te naknada za uslugu Avio Club Travela.
Cijena avio karte izražena je u eurima.
Plaćanjem avio karte korisnik potvrđuje da je razumio i prihvatio Pravila i uvjete avio karte.
Avio prijevoznik zadržava pravo promjene cijene avio karte u svakom trenutku, bez prethodne najave. Cijena avio karte ne može se izmijeniti nakon što je korisnik uplatio cjelokupnu cijenu avio karte te je ista izdana.
Naknade za Avio Club Travel uslugu izdavanja avio karte se obračunavaju različito ovisno o klasi prijevoza i destinaciji.

Po završetku procesa kupnje, avio karta i račun će biti poslan korisniku na adresu elektroničke pošte.
Avio Club Travel ima pravo stornirati rezervaciju i avio kartu u slučaju naknadno ustanovljenih nepravilnosti vezanih uz plaćanje avio karte (npr. osporena autorizacija od strane izdavatelja platne kartice, nepotpuna ili krivo doznačena uplata itd.)
Korisnik dodatno može ugovoriti i uplatiti Policu putnog osiguranja (osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage) u roku do 72 sata nakon izdavanja avio karte, ali svakako prije početka putovanja.

9. IZDANA AVIO KARTA
Avio Club Travel nije odgovoran za slučaju nastanka štetnog događaja nakon izdavanja avio karte te je putnik dužan sa svakim svojim zahtjevom za naknadu štete obratiti se neposredno odabranom avio prijevozniku.
Avio Club Travel će pravodobno informirati korisnika o statusu avio karata u slučaju bankrota avio prijevoznika.
Obzirom na uvjete, pravila i tarifu avio prijevoznika, kupovnu cijenu izdane avio karte ili njezin dio, Avio Club Travel može vratiti korisniku samo u slučaju kada Avio Club Travel povratno dobije avio kartu uz korisnikovu ili putnikovu izjavu da nije korištena (u cijelosti ili djelomično).
Avio Club Travel ne preuzima odgovornost za nedostatne ili neizvršene usluge avio prijevoznika, za slučaj bankrota avio prijevoznika i/ili neizvršenja usluge te  nije odgovoran u slučajevima kada avio prijevoznik odbije korisniku/putniku vratiti cijelu ili razmjeran dio cijene avio karte.
U svakom slučaju,  Avio Club Travel će povrat sredstava za avio karte izvršiti samo ako i kada primi povrat sredstava od avio prijevoznika.
Povrat sredstava opisan u prethodnom stavku oslobađa Avio Club Travel bilo kakve odgovornosti ili daljnjih prava na novi povrat.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA
Prigovori u svezi usluge prodaje avio karata podnose se Avio Club Travel u roku od 8 dana od dana kada je avio karta izdana. Prigovori se podnose na sljedeće adrese:
– elektroničkim putem: avio@avio-club-travel.hr
– u papirnom obliku na adresu: Avio  Club Travel d.o.o., Zagreb,  Ede Murtića 2.
Avio Club Travel će na zaprimljeni prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana kad je isti zaprimljen.

11. STUPANJE NA SNAGU
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 22.4.2015. godine
Eventualne sporove  Avio Club Travel, korisnik i putnik će rješavati mirnim putem.
U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja sporova, nadležan  je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
Za tumačenje odredbi ovih Općih uvjeta mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
Na odnose između Avio Club Travel, korisnika i putnika, koji nisu posebno regulirani ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.