Opći uvijeti

1.1 Pružatelj usluga u turizmu (dalje u tekstu: Organizator putovanja) jest Avio Club Travel d.o. o., sa sjedištem u Ede Murtića 2, Zagreb ( dalje u tekstu: ACT), organizacijska jedinica Putnička agencija Avio Club Travel poslovna adresa Mesnička 28, Zagreb, identifikacijski kod HR-AB-01-080869155 (dalje u tekstu: Avio Club Travel).
1.2 Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Općim uvjetima o pružanju usluga u turizmu Avio Club Travel d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti), sva se komunikacija s ACT može odvijati: pisanim putem na adresu Putnička agencija Avio Club Travel, Zagreb, Mesnička 28, elektroničkom poštom na adresu avio@avio-club-travel.hr ; telefonom na broj: +385 1 48 51 849 i faksom na broj: +385 1 48 52 402.
2.1 Pružanje usluga u turizmu je uređeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: Zakon) te je ACT ishodio odobrenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo,rad i poduzetništvo, Odjela za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeka za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti Klasa:UP/I-334-08/13-02/169, Urbroj:251-09-05/206-13-14 od dana 20. studeni 2013. godine za pružanje usluga u turizmu.Ovo je rješenje upisano u upisnik putni
3.1 Osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno u Ugovoru o pružanju turističkih usluga koji sklapaju Putnik i Organizator putovanja ( dalje u tekstu: Ugovor), pojmovi koji se koriste u Ugovoru i ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: Putnik: Fizička ili pravna osoba koja pribavlja turističku uslugu, fizička ili pravna osoba za čiji račun i/ili u čije ime se pribavlja turistička usluga ili bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se prenosi pravo korištenja turističke usluge. Program putovanja: Promidžbeni materijal tiskani ili u elektroničkom obliku koji se stavlja Putniku na raspolaganje prije sklapanja Ugovora, a koji ovisno o uslugama mora sadržavati: obavijest o cijeni putovanja,odredištu, sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza,vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, broju dnevnih obroka, planu putovanja,iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odredištu,najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika. Turističke usluge: Usluge koje pruža Organizator putovanja a koje se sastoje od paket aranžmana i/ili pojedinačne usluge (samo smještaj ili samo zrakoplovna karta) . Paket aranžman: ili paušalno putovanje jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupno unaprijed utvrđenoj (paušalnoj ) cijeni.
4.1 Ugovorom se uređuju prava i obveze Organizatora putovanja kao pružatelja usluga u turizmu te prava i obveze Putnika koji pribavlja turističku uslugu.
4.2 Ugovor se sastoji od: (i) Programa putovanja kojim Organizator putovanja daje ponudu Putniku za Paket aranžman ili pojedinačnu uslugu, (ii) ovih Općih uvjeta i (iii) Prijave kojom Putnik prihvaća ponuđeni Program putovanja.
4.3 Program putovanja, Opći uvjeti te Prijava, kada je to primjenjivo, čine sastavne dijelove Ugovora (dalje u tekstu: Sastavni dijelovi).
4.4 Ukoliko Organizator putovanja omogućava određene pogodnosti Putnicima, uvjeti za stjecanje prava na pogodnosti i njihovo korištenje utvrđuju se pravilima tog programa koji ne čine sastavni dio Ugovora te ih Organizator putovanja može mijenjati na način utvrđen pravilima programa.
5.1 Ugovor je sklopljen prihvatom ponude turističkih usluga navedenih u Programu putovanja od strane Putnika. Ponuda se prihvaća popunjavanjem obrasca u kojem su specificirane vrste, količine Turističkih usluga i način plaćanja (dalje u tekstu: Prijava) i njezinim potpisom od strane Putnika te uplatom djelomičnog iznosa od ukupne cijene (dalje u tekstu: Predujam), koji je utvrđen Programom putovanja ili ovim Općim uvjetima. Prihvatom ponude na navedeni način sklopljen je Ugovor između Putnika i Organizatora putovanja, koji može biti Ugovor o organiziranju putovanja u slučaju kada je predmet ugovora paket-aranžman odnosno Ugovor o turističkim uslugama u slučaju kada je predmet ugovora pojedinačna usluga (zajedno dalje u tekstu: Ugovor)
5.2 Osoba koja želi sklopiti Ugovor može u svakom trenutku zatražiti od Organizatora putovanja sve Sastavne dijelove Ugovora a može ih preuzeti osobno u poslovnici Organizatora putovanja u Zagrebu, Mesnička 28 ili putem Internet stanica www.avio-club-travel.hr
5.3 Podnošenjem potpisane Prijave za željene Turističke usluge i njenim potpisivanjem, podnositelj Prijave kao i svaka osoba koja ju potpisuje kao potencijalni korisnik Turističkih usluga ili zakonski zastupnik podnositelja Prijave ili drugog potencijalnog korisnika, u ime i za račun osobe čiji je zakonski zastupnik, potvrđuje: (i) da je prije podnošenja Prijave proučila sve Sastavne dijelove Ugovora te (ii) da prihvaća sve njihove odredbe i obvezuje se poštivati ih.
5.4 ACT ima pravo odbiti svaku Prijavu za Turističke usluge.
5.5 Ukoliko se naknadno pokaže da je Ugovor sklopljen na temelju netočnih ili nepotpunih podataka navedenih u Prijavi, Organizator putovanja je ovlašten raskinuti Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka, sukladno odredbama članka 8.3 Općih uvjeta.
7.1 Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena Ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima Putnika, u skladu s poslovnim običajima u svojoj djelatnosti, osim u slučaju nastupa okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora putovanja, a takvim se okolnostima smatraju osobito: – rat, ratna događanja, nemiri, terorističke akcije; – štrajkovi; – elementarne nepogode; – odluke nadležnih državnih tijela donijete nakon objave Programa putovanja, koje imaju obvezujući značaj; – otkazivanje letova i/ili kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.; – sve ostale slične izvanredne okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.
7.2 Organizator putovanja dužan je u razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju, putniku učiniti dostupnom obavijest o: mjestu međuodredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu (broju odjeljka spavaćim kolima, kabine na brodu i sl ); imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika Organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s Organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, način uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika ili troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.
7.3 Obavijesti koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika Organizator putovanja smije priopćiti trećim osobama samo s odobrenjem Putnika ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti.
7.4 Organizator putovanja odgovara za svu štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem svojih obveza navedenih u Ugovoru.
8.1 Ako organizator putovanja prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima Ugovora (program, smještaj, cijena) dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Putnika u pisanom obliku.
8.2 Ako organizator putovanja ponudi Putniku izmijenjeni Ugovor, ponuda mora sadržavati izmijene koje su izvršene te utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
8.3 Ako ne prihvati izmjene Ugovora, Putnik može po svom izboru raskinuti Ugovor bez obveze naknade štete i troškova, ili koristiti drugo odgovarajuće Putovanje koje mu Organizator putovanja može ponuditi, bez doplate cijene ako mu je cijena viša, odnosno uz povrat razlike u cijeni ako mu je cijena niža.
8.4 Putnik je dužan priopćiti svoj izbor Organizatoru putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora
8.5 Ako Putnik, sukladno čl. 7.3 ovih Općih uvjeta raskine Ugovor, Organizator putovanja dužan je bez odgađanja vratiti mu ono što je Putnik platio za Putovanje, osim troškova izdavanja vize ukoliko je taj postupak već započet u trenutku nastupa okolnosti iz čl. 7.3 ovih Općih uvjeta.
8.6 Putnik nema pravo na naknadu štete iz čl. 7.5 ovih Općih uvjeta ako je do izmijene u bitnim sastojcima Ugovora došlo zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
8.7 Ako nakon započinjanja Putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga, ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, izvršiti odgovarajuće izmjene Programa putovanja za nastavak Putovanja te, ako je to potrebno, obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
8.8 Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti Program putovanja ili ako Putnik ne prihvati te izmjene iz opravdanih razloga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, omogućiti Putniku povratak, odgovarajućim prijevoznim sredstvom, u mjesto polaska ili neko drugo mjesto, ako je Putnik s time suglasan, te naknaditi Putniku štetu koju je time pretrpio.
9.1 Organizator putovanja može raskinuti Ugovor potpuno ili djelomično, bez obveze naknade štete putniku, ako prije ili za vrijeme ispunjavanja Ugovora nastupe izvanredne okolnosti navedene u članku 6.1 ovih Općih uvjeta, koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razloga da Organizator putovanja Ugovor ne sklopi.
9.2 Organizator putovanja pridržava pravo na raskid Ugovora bez obveza na naknadu štete i u slučaju da se za Putovanje ne prijavi potreban broj putnika, ako je o toj okolnosti obavijestio Putnika u primjerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana prije dana kada je Putovanje trebalo započeti. Minimalni broj putnika potreban za realizaciju pojedinog Putovanja naveden je u Programu putovanja za svako pojedino Putovanje.
9.3 Ako Organizator putovanja raskine Ugovor zbog razloga koji je na strani Putnika, Putnik nema pravo zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio tim raskidom.

10.1 Cijene Turističkih usluga objavljene su u eurima za svako pojedino Putovanje i vrijede od dana objave Programa putovanja. Cijene Turističkih usluga u drugim valutama , preračunavaju se u eure prema srednjem tečaju HNB-a primjenjivom na dan plaćanja Predujma.

10.2 Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene do 20 dana prije početka putovanja, ako je nakon sklapanja Ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge ( u zračnim i ostalim lukama i sl. ) koje utječu na cijenu Putovanja, a za koje Organizator putovanja nije znao ni mogao znati. Organizator putovanja će o povećanju ugovorene cijene pisanim putem obavijestiti Putnika, najkasnije 7 dana prije početka Putovanja na posljednju adresu Putnika dostavljenu u ACT.

10.3 Putnik je suglasan i pristaje na povećanje cijene do visine 10% od cijene Turističke usluge navedene u Programu putovanja, uslijed promjene cijena iz članka 9.2 ovih Općih uvjeta.

10.4 Ako bi povećanje cijene iznosilo više od 10% od ugovorene cijene Putnik ima pravo raskinuti Ugovor uz raskidni rok od 5 dana. Raskidni rok počinje teći od dana dostave pisane izjave o raskidu Ugovora Organizatoru putovanja. U navedenom slučaju Putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene i nije u obvezi nadoknaditi štetu Organizatoru putovanja, osim troškova izdavanja vize, ukoliko je taj postupak već započet prije nego što Organizator putovanja zaprimi izjavu o raskidu Ugovora.

10.5 Smatrat će se da je Putnik pristao na povećanje cijene iznad 10%, ukoliko ne raskine Ugovor u roku od pet dana od dostave pisane obavijesti o povećanju cijene. Smatrat će se da je pisana obavijest dostavljena Putniku e-mailom na dan potvrde o primitku e-maila na e-mail kontakt adresu Putnika, faksom na dan odašiljanja na broj faksa Putnika uz pozitivan faks report, osobnim preuzimanjem na dan preuzimanja ili preporučenom poštom na dana predaje pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

10.6 Organizator putovanja može u Programu putovanja predvidjeti da Putnik ugovara i plaća određene usluge na odredištu, u tom slučaju sve eventualne prigovore na cijenu i kvalitetu usluga, Putnik rješava s davateljem usluge s kojim ugovara uslugu na odredištu.

11.1 Putnik se obvezuje, odmah po sklapanju Ugovora, platiti Predujam u iznosu od 30% cijene Putovanja, odnosno 10% cijene za Usluge na upit, osim ukoliko nije što drugo određeno Programom putovanja. Preostali iznos do pune cijene Putnik se obvezuje platiti najkasnije 21 dan prije početka Putovanja.
11.2 Ukoliko Putnik na uplati preostali iznos cijene Putovanja u za to određenom roku, Ugovor se raskida, te će se primijeniti odredbe o raskidu Ugovora iz članka 8.3 ovih Općih uvjeta.
11.3 Putnik je dužan na zahtjev Organizatora putovanja dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje Putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.
11.4 Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.
11.5 Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri.
11.6 Putnik odgovara za štetu što je prouzroči Organizatoru putovanja neispunjenjem obveza koje proizlaze iz Ugovora. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nepažnjom prouzroči Organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge ili trećim osobama.
12.1 Putnik može u svakom trenutku potpuno ili djelomično raskinuti Ugovor, u kojem slučaju Organizator putovanja ima pravo na naknadu, koja se određuje prema vremenu preostalom do početka Putovanja, kako slijedi: a) do 30 dana prije polaska na Putovanje -10% od cijene Putovanja, a najmanje 100,00 kn; b) 29-22 dana prije polaska na Putovanje – 30% od cijene Putovanja; c) 21-15 dana prije polaska na Putovanje -50% od cijene Putovanja; d) 14-8 dana prije polaska na Putovanje – 80% od cijene Putovanja; e) 7-0 dana prije polaska na Putovanje – 100% od cijene Putovanja; f) nakon termina polaska na Putovanje – 100% cijene Putovanja.
12.2 U odnosu na Turističke usluge koje se odnose na Daleka putovanja (putovanja izvan granica Europe) Organizator putovanja ima pravo na naknadu, ukoliko Putnik potpuno ili djelomično raskine Ugovor, koja se određuje prema vremenu preostalom do početka Putovanja, kako slijedi: a) do 30 dana prije polaska na Putovanje -25% od cijene Putovanja; b) 29-15 dana prije polaska na Putovanje – 80% od cijene Putovanja; c) 14-0 dana prije polaska Putovanje – 100% od cijene Putovanja; d) nakon termina polaska na Putovanje – 100% cijene Putovanja.
12.3 Ukoliko su zbog raskida Ugovora od strane Putnika za Organizatora putovanja nastali troškovi koji premašuju iznos cijene Putovanja, Organizator putovanja ima pravo na naknadu tih troškova.
12.4 Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu troškova ako je Putnik raskinuo Ugovor zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razlog da ne sklopi Ugovor, a i u slučaju ako je Putnik osigurao odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našao sam Organizator putovanja.
13.1 Smještaj (hoteli/apartmani/privatni smještaj), prehrana, i druge usluge objavljene u Programu putovanja opisani su prema turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, u vrijeme izdavanja Programa putovanja. Standardi smještaja i usluga u pojedinim državama su različiti i nisu usporedivi.
14.1 Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih obilježja (veličina, orijentacija, opremljenost i sl.), prihvatit će smještaj koji mu se dodjeli od strane recepcije hotela i/ili apartmana pri dolasku u hotel i/ili apartman, a kod Turističkih usluga koje obuhvaćaju i tečaj stranog jezika u inozemstvu Putnik će prihvatiti smještaj u hotelu ili apartmanu ili smještaj u obitelji koji mu dodijeli škola stranih jezika koju će Putnik pohađati, ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman odnosno smještaj u obitelji posebnih obilježja.
14.2 Organizator putovanja će nastojati udovoljiti zahtjevima Putnika koji želi promjenu dodijeljenog smještaja i u tom smislu će pregovarati s davateljem usluge, međutim ne snosi odgovornost ukoliko u tome iz bilo kojeg razloga ne uspije.
14.3 Smještaj u hotelima i/ili apartmanima i ulazak u sobe, prilikom dolaska u mjesto odredišta Putovanja, nije moguć prije 14 sati po lokalno vremenu u mjestu odredišta Putovanja, a Putnik iz hotela i/ili apartmana, odnosno sobe mora izići najkasnije do 10 sati po lokalnom vremenu u mjestu odredišta Putovanja, na dan završetka Putovanja, odnosno na dan prelaska u neki drugi hotel i/ili apartman, ukoliko u Programu putovanja nije drugačije naveden
15.1 Za Putovanja u pojedine zemlje postoji obveza cijepljenja, te je ugovaranjem Putovanja u te zemlje Putnik preuzeo obvezu cijepiti se i pridržavati drugih zdravstvenih propisa i uputa za takva Putovanja. Cijepljenje je obvezno i kada takva obveza prema propisima nastupi i nakon
15.2 Ukoliko prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, iz zdravstvenih razloga Putniku cijepljenje nije dopušteno, liječnička potvrda o tome nadomjestiti će potvrdu o cijepljenju.
16.1 Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage u zrakoplovu do 15 kg na čarterskim letovima, odnosno od 15 do 23 kg prtljage u ekonomskoj klasi na redovnim zračnim linijama, ovisno o destinaciji (domaći, europski ili međunarodni letovi) a sukladno pravilima zrakoplovnih kompanija.
16.2 Za svaki kilogram prtljage kojim se prekoračuje dozvoljena težina iz prethodnog članka, Putnik plaća naknadu prema tarifama avio prijevoznika.
16.3 Djeca starija od dvije godine su izjednačena u pravima s odraslim osobama u pogledu dozvoljene težine prtljage, osim ukoliko pravilima avio prijevoznika nije drugačije određeno.
16.4 Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti tijekom putovanja ili u hotelu. Ukoliko dođe do gubitka i/ili uništenja prtljage Putnika prilikom prijevoza Putnika, za to je odgovoran prijevoznik koji vrši prijevoz Putnika ( avio prijevoznik, prijevoznik koji vrši prijevoz autobusom itd. ) i Putnik se mora obratiti samom prijevozniku u svezi svojih prigovora zbog gubitka i/ili uništenja prtljage te prijevoznik odgovara Putniku za svu štetu koja mu je nastala na prtljagi.
17.1 Organizator putovanja će prilikom popunjavanja Prijave Putniku ukazati na mogućnost sklapanja polica s osiguravajućim društvima za putno osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezgode, osiguranje prtljage te ostale vrste osiguranja za vrijeme trajanja Putovanja.
17.2 Putnik samostalno odlučuje o sklapanju polica s osiguravajućim društvima iz prethodnog stavka za sebe i druge osobe za koje ugovara Turističke usluge.

18.1 Organizator putovanja zaključio je Ugovor o jamčevnom osiguranju sa UNIQA osiguranje d.d. ZAGREB, Planinska 13 A, Zagreb, broj police jamčevnog osiguranja 45-7002915064 za osiguranje jamčevine za svaki paket aranžman, radi naknade Putniku: a) plaćene cijene paket aranžmana, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja izostanu usluge paket aranžmana i b) troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja za povratak Putnika u mjesto polaska. Paket jednogodišnjeg osiguranja vrijedi od 31.01.2023. do 31.01.2024.

18.2 Organizator putovanja će izdati Putniku prilikom uplate cijene za paket aranžman potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu iz prethodnog članka prema osiguravatelju.

18.3 Organizator putovanja zaključio je Ugovor o osiguranju od odgovornosti Organizatora putovanja za paket aranžmane sa , WIENER OSIGURANJE –VIENNA INSURANCE GROUP d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24,broj police za osiguranje od odgovornosti 1322-00064553  (vrijedi od 05.01.2023. do 05.01.2024.) za osiguranje svakog paket aranžmana od štete koju Organizator putovanja može prouzročiti Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

18.4 Prilikom ostvarivanja prava iz jamčevnog osiguranja i prava iz osiguranja o odgovornosti od osiguravatelja Putnik je dužan priložiti dokaz o uplati cijene paket aranžmana.

19.1 Putnik je upoznat i suglasan da Organizator putovanja koristi osobne podatke Putnika, uključivo i OIB, kao jedan od načina njegove identifikacije u svom poslovanju, u svrhu udovoljavanja zahtjevima Putnika za Turističkim uslugama, te ih u svrhu omogućavanja izvršenja Ugovorom preuzetih obveza prosljeđuje sudionicima u organizaciji Putovanja –davateljima usluga.
19.2 Putnik je suglasan da mu Organizator putovanja može, do pisanog opoziva upućenog na e-mail adresu: avio@avio-club-travel.hr , ili faks broj:+ 385 1 48 52 402 ili adresu sjedišta Organizatora putovanja, slati obavijesti informativnog karaktera, te promotivni materijal na kontakt adresu, e-mail adresu ili ga kontaktirati telefonom.
19.3 Ukoliko Putnik želi opozvati pristanak na korištenje osobnih podataka u svrhu obrade zahtjeva za Turističkim uslugama, kao i pristanak na prosljeđivanja osobnih podataka sudionicima u organizaciji Putovanja-davateljima usluge, može pisani opoziv pristanka u svako doba dostaviti na adresu sjedišta Organizatora putovanja, Zagreb, Ede Murtića 2.
20.1 Putnik je dužan Organizatoru putovanja svakodobno osigurati ažurne i istinite podatke, uključujući adresu, broj telefona te e-mail ukoliko ga koristi, koji omogućuju Organizatoru putovanja pravodobno kontaktiranje Putnika radi komuniciranja i dostavljanja obavijesti vezanih uz izvršavanje Ugovora. Povredom ove obveze, Putnik je odgovoran za štetu koju zbog toga pretrpi Organizator putovanja.
20.2 Dostava obavijesti vezanih za Putovanje, računa i drugih pošiljki koje Organizator putovanja upućuje Putniku, obavlja se na adresu Putnika navedenu u Prijavi, osim ukoliko Organizator putovanja primi pisanu obavijest o promjeni te adrese.
20.3 U slučaju promjene adrese, Putnik je dužan bez odgode, pisanim putem obavijestiti Organizatora putovanja o novoj adresi, u kojem slučaju će se sve dostave vršiti na tu novu adresu.
20.4 Ukoliko Putnik ne izvijesti Organizatora putovanja o promjeni adrese, snosi sve posljedice takvog propuštanja i izrijekom pristaje da se danom dostave smatra dan predaje pismena, adresiranog na posljednju adresu dostavljenu Organizatoru putovanja, na poštu.
20.5 Obavijesti vezane uz Putovanje, računi i sve ostale pošiljke dostavljaju se običnom poštom, osim ukoliko Putnik pisanim putem ne zatraži da se dostavljaju preporučenom poštom u kojem slučaju plaća naknadu utvrđenu Odlukom o naknadama ACT-a.
20.6 Ukoliko se kontakt s Putnikom odvija telefonom, mailom ili faksom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 19.3 i 19.4 Općih uvjeta.
21.1 Organizator putovanja je ovlašten, bez suglasnosti Putnika ustupiti ili na drugi način prenijeti svoja prava i obveze iz Ugovora te je Putnik suglasan s obradom, uključujući i prijenos, njegovih osobnih podataka osobi na koju su prenijeta prava i/ili obveze iz Ugovora, odnosno kojoj je Ugovor ustupljen.
21.2 Ukoliko je Putnik spriječen započeti ugovoreno Putovanje, Putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za ugovoreno putovanje, ako o tome pravodobno obavijesti Organizatora putovanja i ako Organizator putovanja ima mogućnosti, obzirom na svoje ugovorne odnose s pružateljima usluga koje su sadržane u Putovanju, takvu zamjenu provesti. Zamijenjeni i novi Putnik solidarno su odgovorni za plaćanje cijene Putovanja i troškova izazvanih zamjenom.
22.1 Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku i sva se komunikacija vezana uz Ugovor odvija na hrvatskom jeziku. Na zahtjev Putnika i o njegovom trošku, Organizator putovanja može osigurati prijevod na engleski jezik, po tržišnim cijenama ovlaštenih sudskih tumača koje su primjenjive u vrijeme izrade prijevoda. U slučaju nesuglasja između hrvatske verzije i prijevoda, mjerodavna je hrvatska verzija.
22.2 Za Ugovor mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
22.3 Ako Putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga od strane Organizatora putovanja, Organizator putovanja ili njegov mjesni zastupnik dužni su na prikladan način riješiti taj prigovor, ukoliko to bude moguće. Ukoliko Putnik za vrijem Putovanja istakne prigovor u odnosu na hotelski i/ili apartmanski smještaj, taj prigovor Putnik mora izravno uputiti u pisanom obliku hotelu i/ili apartmanu za vrijeme smještaja u hotelu ili apartmanu, temeljem čega će mu hotel i/ili apartman izdati potvrdu o izjavljenom prigovoru s kojom potvrdom se je Putnik dužan obratiti Organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka Putovanja.
22.4 Putnik je dužan u pisanom obliku obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz Ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a Organizatora putovanja u roku od 8. dana od dana završetka putovanja.
22.5 Organizator putovanja neće uvažiti prigovor Putnika upućen nakon proteka roka iz prethodnog članka, kao ni onaj koji je Putnik propustio uputiti bez odlaganja za vrijeme putovanja iz članka 21.3, jer je time onemogućio Organizatora putovanja da otkloni prigovor na vrijeme.
22.6 Ukoliko Putnik rezervira Turističku uslugu tijekom perioda last minute rezervacije Putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja u hotelu i/ili apartmanu.
22.7 Organizator putovanja vodi knjigu žalbe u Putničkoj agenciji Avio Club Travel, Mesnička 28, Zagreb. Ukoliko korisnici Turističkih usluga nemaju prebivalište u Zagrebu, žalbu mogu podnijeti pisanim putem na adresu Putnička agencija Avio Club Travel, Zagreb, Mesnička 28, elektroničkom poštom na adresu avio@avio-club-travel.hr te će ista biti bez odgađanja upisana u knjigu žalbe.
23.1 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 20.11.2013. godine te će se odmah objaviti na Internet stranici www.avio-club-travel.hr, a primjenjuju se odmah po objavi na navedenoj Internet stranici.